Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 109/829/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Właściwości fizykochemiczne wody oraz przybrzeżnych osadów dennych wybranych mokradeł leśnych na Dolnym Śląsku” w składzie: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban, prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński, dr hab. Wojciech Jakubowski, dr hab. Robert Kalbarczyk. prof. nadzw., dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, dr hab. Andrzej Michalski, dr hab. inż. Ryszard Pokładek, prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw., dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, dr hab. inż. Tomasz Tymiński, recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.