Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 112/829/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony doktorskiej przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Marcinkowskiej

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Marcinkowskiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Bioakumulacja miedzi i cynku w makrofitach wykorzystywanych do oczyszczania ścieków” w składzie: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban,, dr hab. inż. Daniel Garlikowski, dr hab. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw., prof. dr hab. Leszek Kuchar, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski, prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw., dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw., dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw., recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.