Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 1/830/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie umorzenia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Wojciechowi Dobickiemu

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 15 , poz. 128 ze zmianami)

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu umarza postępowanie o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Wojciechowi Dobickiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.