Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 5/831/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie wyznaczenia promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Strzeleckiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Strzeleckiego w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Reprezentacja wiedzy pozyskanej z danych przestrzennych z wykorzystaniem ontologii” w osobie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.