Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 11/831/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Staszewskiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Staszewskiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Znaczenie drzew i krzewów w kształtowaniu krajobrazu terenów pofortecznych (na przykładzie zachowanych obiektów Twierdzy Wrocław z lat 1890-1914)” w osobach: dr hab. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw. – przewodniczący, dr hab. Krystyna Bryś, prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński, dr hab. inż. Grzegorz Janik, dr hab. inż. Ireneusz Kajewski, dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, prof. dr hab. Leszek Kuchar, dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis, dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw., dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, dr hab. inż. Tomasz Tymiński, dr hab. inż. Andrzej Żyromski, prof. nadzw., recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.