Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 14/832/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.03.2015 r.

w sprawie opinii dotyczącej założeń do uchwały określającej zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 

Na podstawie § 13 ust 2. pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuRada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego pozytywnie opiniuje następujące założenia do uchwały określającej zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017:

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
w roku akademickim 2016/2017

 1. Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2016/2017

W ustalaniu rankingu kandydatów na poszczególne kierunki studiów bierze się pod uwagę niżej wymienione przedmioty rekrutacyjne:

Kierunek studiów Przedmioty rekrutacyjne
Architektura krajobrazu j. obcy
rysunek
oraz jeden dodatkowy przedmiot
do wyboru spośród:
biologii, geografii, matematyki
Budownictwo j. obcy oraz jeden dodatkowy przedmiot
do wyboru spośród:
fizyki, matematyki
Geodezja i kartografia
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria środowiska
Inżynieria i gospodarka wodna
Gospodarka przestrzenna oraz jeden przedmiot dodatkowy
do wyboru spośród:
geografii, matematyki

Liczba punktów będąca podstawą do określenia miejsca kandydata na liście rankingowej będzie określona na 6 kierunkach wg wzoru:

0,2 × j. obcy + przedmiot do wyboru

a na kierunku architektura krajobrazu wg wzoru:

0,2 × j. obcy + przedmiot do wyboru + rysunek odręczny

 1. Na pierwszy rok studiów może zostać przyjęty kandydat, który w postepowaniu rekrutacyjnym uzyskał co najmniej 20 punktów, dla kierunku architektura krajobrazu wymagany limit wynosi 54 punkty.
 2. W przypadku małej liczby kandydatów dziekan może podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów.
 3. Komisja rekrutacyjna na wniosek kandydata może przyjąćgo na inny niż zadeklarowany kierunek studiów, na którym nie został wyczerpany limit przyjęć.

 

Szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęć kandydatów
na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2016/2017

 1. Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku – załącznik.
 2. W przypadku nie wypełnienia limitu przez kandydatów w spełniających warunki określone w pkt. 1, na pierwszy roku studiów II stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający warunków rekrutacji, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakującego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych za które uzyska do 30 punktów ECTS.
 3. Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, nie mniejszą niż 3,5.
 4. Kwalifikacja odbywa się w oparciu o listę rankingowej sporządzoną na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen uzyskanych ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny uzyskanej na egzaminie końcowym studiów I stopnia, oceny z języka obcego.
 5. Na kierunek geodezja i kartografia kwalifikacja odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego. Przy uzyskaniu przez kandydatów jednakowej liczby punktów z testu kwalifikacyjnego o kolejności na liście rankingowej decydują zasady określone w pkt. 4. W przypadku małej liczby kandydatów, dziekan może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu ww. testu i kwalifikacji kandydatów na zasadach określonych w pkt 4.
 6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów kierunek może być nieuruchomiony. Ostateczną decyzję podejmuje dziekan po uzgodnieniu z kwestorem i dokonaniu bilansu samofinansowania się kierunku.
 7. Nie wszystkie specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą uruchamiane corocznie.