Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 31/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie oceny dorobku publikacyjnego przy awansach pracowników naukowo-dydaktycznych

 

Na podstawie uchwał 21/2012, 22/2012 oraz 118/2013 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wymagana liczba punktów za dorobek publikacyjny przy zatrudnieniu na stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego wynosi:

  1. Na stanowisko adiunkta: 40 – w tym co najmniej jedna praca opublikowana w czasopiśmie z części listy A lub C. Wymaganie publikacji z części listy A lub C wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.
  2. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego:100 – po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, w tym co najmniej 2 prace opublikowane w czasopismach z części listy A lub C.
  3. Na stanowisko profesora zwyczajnego: 100 – po uzyskaniu tytułu naukowego, w tym co najmniej 2 publikacje w czasopismach z części listy A lub C.

§ 2

  1. Ustalenia liczby punktów dla publikacji w czasopismach dokonuje się w oparciu o listę czasopism MNiSW obowiązującą w roku jej wydania; dla publikacji wydanych przez rokiem 2010 ma zastosowanie lista z dnia 25 czerwca 2010 r.
  2. W odniesieniu do monografii (rozdziałów w monografii) stosuje się zasady obowiązujące w przepisach dotyczących oceny parametrycznej jednostek naukowych, dla monografii wydanych przed rokiem 2009 przyjmuje się zasady jak w latach 2009-2012.

§ 3

Traci moc uchwała nr 53/770/2009 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2009 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2015.