Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 30/833/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.04.2015 r.

w sprawie oceny dorobku publikacyjnego przy ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego oraz w postępowania o nadaniu tytułu profesora

Na podstawie § 16 i 26 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zalecana łączna liczba punktów za dorobek publikacyjny przy wszczęciu procedury nadania stopnia doktora habilitowanego wynosi 200, w tym co najmniej 2 prace opublikowane w czasopismach z części listy A lub C.

§ 2

Zalecana łączna liczba punktów za dorobek publikacyjny przy wszczęciu procedury nadania tytułu naukowego profesora wynosi 500, w tym co najmniej 4 prace opublikowane w czasopismach z części listy A lub C.

§ 3

  1. Ustalenia liczby punktów dla publikacji w czasopismach dokonuje się w oparciu o listę czasopism MNiSW obowiązującą w roku jej wydania; dla publikacji wydanych przez rokiem 2010 ma zastosowanie lista z dnia 25 czerwca 2010 r.
  2. W odniesieniu do monografii (rozdziałów w monografii) stosuje się zasady obowiązujące w przepisach dotyczących oceny parametrycznej jednostek naukowych; dla monografii wydanych przed rokiem 2009 przyjmuje się zasady jak w latach 2009-2012.

§ 4

Traci moc uchwała nr 53/770/2009 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2009 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2015.