Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 36/835/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10.06.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Piotra Daniszewskiego w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

§1

Na podstawie art. 18a ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65/2003 poz. 595, Dz. U. Nr 164/2005 poz. 1365 oraz Dz. U. nr 84/2011 poz. 455)

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§2

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 26.05.2015 nr BCK-III-L-7710/15 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Piotra Daniszewskiego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska wszczętego w dniu 30.04.2015r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.