Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 60/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3.07.2015 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Sabury

 

§ 1

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Sabury w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. Metoda i procedura oceny skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na wybrane komponenty środowiska w osobie dr. hab. inż. Szymona Szewrańskiego oraz pomotora pomocniczego w osobie dr inż. Iwony Kaczmarek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.