Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 75/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 9 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w związku z § 6 ust 3. pkt. 2 Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r. ze zm., Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ustala:

§1

1. Wykaz kryteriów wraz z przysługującą im punktacją:

Lp. Kryterium Punktów
za szt. max.
1. Oceny uzyskane na egzaminach objętych programem studiów
- średnia ocen 4,76-5,00 2 2
- średnia ocen 4,50-4,75 1 1
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
2. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); (wykaz A) zgodnie z wykazem MNiSW b.o.
3. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) (wykaz B) zgodnie z wykazem MNiSW b.o.
4. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (wykaz C) zgodnie z wykazem MNiSW b.o.
5. Artykuły opublikowane w czasopismach niepunktowanych 3 6
6. Artykuły odrzucone z czasopism punktowanych 1 b.o.
7. Publikacja w:
- recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Sciences 10 b.o.
- innych materiałach z konferencji międzynarodowej 8 b.o.
- materiałach z konferencji krajowej 3 6
8. Monografie naukowe*:    
- w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 25 b.o.
- w języku polskim lub innym niż angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski 20 b.o.
9. Rozdział w monografii naukowej**
- w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 5 b.o.
- w języku polskim lub innym niż angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski 4 b.o.
10. Patent, wdrożenie wynalazku 25 b.o.
- zgłoszenie wynalazku w UPRP lub za granicą 2 b.o.
11. Liczba cytowań wg ISI Web of Science (2 pkt. za jedno cytowanie w danym roku) 2 b.o.
12. Czynny udział w konferencji naukowej międzynarodowej zagranicznej    
- wystąpienie 8 b.o.
- poster 6 b.o.
13. Czynny udział w konferencji naukowej międzynarodowej w kraju    
- wystąpienie 6 b.o.
- poster 4 b.o.
14. Czynny udział w konferencji naukowej krajowej    
- wystąpienie 6 b.o.
- poster 4 b.o.
15. Staż naukowy zagraniczny (za każdy rozpoczęty miesiąc stażu, nie krócej niż 7 dni) 3 b.o.
16. Staż naukowy krajowy (za każdy rozpoczęty miesiąc stażu, nie krócej niż 7 dni) 2 b.o.
17. Otwarcie przewodu doktorskiego 10 10
18. Badania naukowe
- wykonawca międzynarodowego lub unijnego projektu badawczego (za rok) 10 b.o.
- kierowanie projektem badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych przeznaczonych na naukę (za rok) 25 b.o.
- kierowanie zadaniem badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych przeznaczonych na naukę (za rok) 15 b.o.
- wykonawca projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych przeznaczonych na naukę (za rok) 5 b.o.
- złożenie wniosku o kierowanie krajowym projektem badawczym 2 b.o.
19. Pozyskiwanie innych środków na badania (za rok) 3 b.o.
20. Udział w grancie dziekańskim BW (za rok) 2 2
21. Ukończenie studium podyplomowego krajowego lub zagranicznego (związanego z tematyką badań) 2 b.o.
22. Dodatkowe kursy, szkolenia, certyfikaty w zakresie dyscypliny badań – wybrać 3 najlepsze 1-3 9
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
23. Opracowanie pomocy dydaktycznych:
- autorstwo skryptu do przedmiotu w języku obcym 25 b.o.
- autorstwo skryptu do przedmiotu w języku polskim 15 b.o.
- opracowanie przedmiotu prowadzonego metodą on-line 10 b.o.
- opracowanie materiałów dydaktycznych do zajęć prowadzonych w języku angielskim 5 10
- opracowanie materiałów dydaktycznych do zajęć prowadzonych w języku polskim 3 6
24. Koła, organizacje, stowarzyszenia naukowe
- opieka 3 b.o.
- zaangażowanie w pracę 1 b.o.
25. Działalność związana z upowszechnianiem wiedzy (prezentacje w ramach festiwali nauki, publikacje popularnonaukowe, warsztaty, szkoły letnie i inne formy upowszechniania) 1 5

* Monografia naukowa powinna spełniać łącznie następujące warunki:

a) stanowić spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe;

b) zawierać bibliografię naukową;

c) posiadać objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

d) jest opublikowana jako książka lub odrębne tomy;

e) przedstawiać określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

** Rozdział w monografii naukowej to opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

 

2.     Każdy oceniany rodzaj działalności należy udokumentować (np. udział w konferencji – program konferencji, kopia posteru itp.). W punktacji liczą się tylko materiały opublikowane (nie złożone do druku lub w recenzji). Punkty za otwarcie przewodu liczone są jednorazowo, w roku jego otwarcia. Działalność dydaktyczna powinna być potwierdzona przez kierownika jednostki.

§2

Ustala się minimalną liczbę punktów uprawniającą doktoranta do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów (punktację graniczną) na poziomie 70 punktów.

§3

Traci moc Uchwała nr 19/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2012r. oraz Uchwała nr 25/800/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2012r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.