Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 81/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Jarząbek-Rychard

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572, ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) i ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84 poz.455) oraz Regulaminu Rady Wydziału §2, ust. 3 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyróżnia pracę doktorską mgr inż. Małgorzaty Jarząbek-Rychard nt. „Modelowanie 3D zabudowy na podstawie danych skaningu laserowego”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.