Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 93/838/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14.10.2015 r.

w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 22 września 2015 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Krzysztofa Sośnicy w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 18a ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz.1852) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

W związku z uchwałą nr 92 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Sośnicy w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

1) sekretarz: dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.

2) recenzent: prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

3) członek: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.