Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 94/838/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14.10.2015 r.

w sprawie nadania mgr inż. Małgorzacie Mendeli stopnia doktora nauk technicznych

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1852) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Nadaje mgr inż. Małgorzacie Mendeli stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.