Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 101/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.11.2015 r.

w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 5.10.2015 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Marka Trojanowicza w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 18a ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014 r. poz. 1852., ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 249)Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

W związku z uchwałą nr 100 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Marka Trojanowskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

  1. sekretarz komisji – dr hab. inż. Witold Rohm
  2. recenzent – prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
  3. członek komisji – prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.