Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 106/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.11.2015 r.

w sprawie wyznaczenia promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Bobrowskiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Bobrowskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Prognozowanie procesów morfologicznych koryta Odry swobodnie płynącej z zabudową ostrogową w oparciu o modelowanie numeryczne” w osobie prof. dr. hab. inż. Mariana Mokwy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.