Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 107/839/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.11.2015 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Bobrowskiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Bobrowskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Prognozowanie procesów morfologicznych koryta Odry swobodnie płynącej z zabudową ostrogową w oparciu o modelowanie numeryczne” w następującym składzie:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban,
 • dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 • dr hab. Wojciech Jakubowski,
 • dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski,
 • dr hab. inż. Beata Olszewska,
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.,
 • recenzenci.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.