Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 116/840/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r.

w sprawie odmowy nadania dr. Piotrowi Daniszewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust.11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn.zm.). uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odmawia nadania dr. Piotrowi Daniszewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.