Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 121/840/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz dwóch promotorów pomocniczych przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Bocheńskiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Bocheńskiej w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Wpływ uwarunkowań środowiskowych aglomeracji Wrocławia na aktywność fizyczną młodzieży” w osobie dr hab. inż. arch. Aleksandry Lis oraz promotora pomocniczego w osobie dr. Dariusza Białasa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.