Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 126/840/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r.

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafała Idzikowskiego

 

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zamyka przewód doktorski mgr. inż. Rafała Idzikowskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.