Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 2/842/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dariusza Felcenlobena

 

Na podstawie art. 18a ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (Dz. U. 2014 r. poz. 1852., ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 249) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 15 grudnia 2015 nr BCK-V-L-8923/15 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dariusza Felcenlobena w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia wszczętego 24 listopada 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.