Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 6/843/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie opinii dotyczącej założeń do uchwały określającej szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz geodezja i kartografia

 

Na podstawie § 13 ust 2. pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego pozytywnie opiniuje następujące założenia do uchwały określającej szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz geodezja i kartografia:

Forma studiów:

Stacjonarne

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska
tel. 71 320 55 52, agata.szymanska-pulikowska@up.wroc.pl

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek)
Dziekanat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu z języka obcego:

19.09.2016 r. (poniedziałek), godz. 9.00
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 6, 50-345 Wrocław

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

21.09.2016 r. (środa), godz. 9.00
Dziekanat Studiów Doktoranckich, ul. Grunwaldzka 55, 50-357 Wrocław

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata,
 2. Temat i koncepcja pracy doktorskiej,
 3. Kandydaci powinni wykazać się wiedzą z dyscypliny, w ramach której będą realizowane studia doktoranckie.

Rozmowa może być także prowadzona w języku angielskim.

Limit miejsc:

geodezja i kartografia – 8 osób,
ochrona i kształtowanie środowiska – 8 osób.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

 1. Wypełniona Karta Kandydata na studia doktoranckie w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:
  1.1. Kwestionariusz osobowy;
  1.2. Curriculum Vitae;
  1.3. Podanie;
  1.4. Opinia o przydatności do pracy naukowej przygotowana przez promotora pracy magisterskiej lub osobę posiadającą tytuł profesora bądź stopień doktora habilitowanego.
 2. Średnia ocen ze studiów I i II stopnia bądź jednolitych magisterskich lub w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” średnia z zaliczonych lat studiów (bez oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego) potwierdzone przez dziekanat.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia.
 4. 3 fotografie (1 szt. – 4,5 x 6,5 cm, 2 szt. – 3,5 x 4,5 cm).
 5. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015, poz. 1842).
  Kandydat, który nie posiada odpowiedniego certyfikatu, przystępuje do egzaminu z języka obcego bądź przedstawia zaświadczenie ze Studiów Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kandydaci, którzy chcą wykazać się wyższym poziomem znajomości języka niż przedstawiony na posiadanym certyfikacie, mogą dobrowolnie przystąpić do egzaminu. Przy składaniu dokumentów w Dziekanacie należy zadeklarować chęć przystąpienia do egzaminu z języka obcego.
 6. Udokumentowana charakterystyka aktywności naukowej, dorobku naukowego, odbytych staży i praktyk zagranicznych.
 7. Pisemne przedstawienie koncepcji pracy doktorskiej: temat, wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury, sformułowanie problemu badawczego, proponowane metody badań (do dwóch stron tekstu, ok. 4000 znaków) w postaci wydruku i w wersji elektronicznej możliwej do edycji (przesłanej na adres kierownika studiów doktoranckich).
 8. Wniosek o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta.
 9. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty* za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. Opłaty należy dokonać przelewem na konto:

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
  PKO BP S. A. 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045


  z dopiskiem: „Rekrutacja – studia doktoranckie, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, dyscyplina geodezja i kartografia” lub „Rekrutacja – studia doktoranckie, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska”.

* wysokość opłaty rekrutacyjnej zostanie ustalona Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie.

Zasady przyjęć:

 1. Warunki przyjęcia na studia doktoranckie:
  a. uzyskanie w wyniku postępowania rekrutacyjnego minimum 35 pkt,
  b. znajomość języka obcego na poziomie minimum B2.
  c. uzyskanie średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” z zaliczonych lat studiów - na poziomie minimum 3,5.
  d. ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku mieszczącym się w obszarze nauk:
  – technicznych, ścisłych, przyrodniczych (dyscyplina geodezja i kartografia),
  – rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, technicznych, ścisłych, przyrodniczych (dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska).
 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o sumę punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Na tej podstawie komisja podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie, w ramach limitu miejsc.
 3. W przypadku gdy na ostatnim miejscu ww. listy rankingowej znajdować się będzie dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym o przyjęciu na studia będzie liczba punktów uzyskanych za rozmowę kwalifikacyjną, a w dalszej kolejności za aktywność naukową, odbyte staże i praktyki zagraniczne.

 

Szczegółowe zasady punktacji:

1) średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, w przypadku beneficjentów
„Diamentowego Grantu” obowiązuje średnia
z zaliczonych lat studiów
p1 = 0 ‑ 5 pkt
  Przedział Punktacja  
  < 4,00 0 pkt,  
  4,00 – 4,19 1 pkt,  
  4,20 – 4,39 2 pkt,  
  4,40 – 4,59 3 pkt,  
  4,60 – 4,79 4 pkt,  
  ≥ 4,80 5 pkt  

2) ocena na dyplomie ukończenia studiów II stopnia

p2 = 0 – 5 pkt
  Ocena Punktacja  
  4,0 1 pkt,  
  4,5 3 pkt,  
  5,0 5 pkt.  

3) znajomość języków obcych

p3 = 3 ‑ 10 pkt
a) język obcy  
  Poziom Punktacja  
  B2 3 pkt,  
  C1 5 pkt,  
  C2 7 pkt  
b) drugi język obcy - punktacja dodatkowa  
  Poziom Punktacja  
  B2 1 pkt,  
  C1 2 pkt,  
  C2 3 pkt  

4) aktywność naukowa

p4 = 0 ‑ 15 pkt
(konferencje, artykuły, postery, referaty i komunikaty naukowe)  

5) odbyte staże i praktyki zagraniczne

p5 = 0 – 10 pkt
(udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami i certyfikatami)  

6) rozmowa kwalifikacyjna

p6 = 0 – 20 pkt
w tym:  
a) koncepcja pracy doktorskiej 0 – 10 pkt  
b) zainteresowania naukowe, wiedza z zakresu dyscypliny
studiów doktoranckich 0 – 10 pkt
 

7) beneficjenci „Diamentowego Grantu” dodatkowootrzymują w procesie rekrutacji 15 pkt.

Punkty za osiągnięcia w poz. 4, 5 i 6 są przyznawane według oceny Komisji.