Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 12/845/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13.04.2016 r.

w sprawie nadania mgr inż. Izabeli Wilczyńskiej stopnia doktora nauk technicznych

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki ( tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1852 ) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje mgr inż. Izabeli Wilczyńskiej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.