Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 25/847/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31.05.2016 r.

w sprawie odmowy nadania dr. inż. Dariuszowi Felcenlobenowi stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odmawia nadania dr. inż. Dariuszowi Felcenlobenowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Wydziału zapoznała się z dokumentacją przygotowaną przez Komisję Habilitacyjną powołaną przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, zawierającą recenzje, protokół z posiedzenia Komisji oraz uchwałę Komisji zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania dr inż. Dariuszowi Felcenlobenowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (głosy 5:1:1). RW zwróciła uwagę na fakt, że jedna recenzja była negatywna, dwie pozytywne recenzje wykazywały również szczupłość dorobku habilitanta w niektórych zakresach działalności. W opinii większości członków RW te elementy krytyczne przeważyły nad pozytywnymi, wobec czego w głosowaniu tajnym RW przegłosowała uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Dariuszowi Felcenlobenowi.