Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 37/849/2016 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2016 r.

w sprawie nadania mgr. inż. Janowi Kazakowi stopnia doktora nauk rolniczych

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki ( tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Nadaje mgr. inż. Janowi Kazakowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność gospodarka przestrzenna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.