Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 40/849/2016 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2016 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Anwajler

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Anwajler w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Wpływ zagospodarowania terenów nadrzecznych na bezpieczeństwo użytkowników” w osobie: dr hab. inż. arch. Aleksandry Lis oraz promotora pomocniczego w osobie: dr inż. Katarzyny Tokarczyk-Dorociak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.