Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 44/849/2016 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2016 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Olczyk

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Olczyk w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Znaczenie powierzchni biologicznie czynnej w kształtowaniu środowiska Wrocławia” w osobach:

 1. dr hab. inż. Maria Hełdak – przewodnicząca,
 2. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.,
 3. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 4. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis,
 5. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
 6. dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 7. prof. dr hab. Beata Raszka,
 8. dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 9. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 10. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 11. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 12. dr hab. inż. Eleonora Gonda-Soroczyńska,
 13. recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.