Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 45/849/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2016 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Adriana Kaczmarka

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr. inż. Adriana Kaczmarka w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Detekcja sygnałów zakłócających w szeregach czasowych współrzędnych stacji permanentnych GNSS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.