Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 22/846/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18.05.2016 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamili Pawłuszek

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr inż. Kamili Pawłuszek w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do identyfikacji obszarów osuwiskowych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.