Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 27/848/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15.06.2016 r.

w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 6 maja 2016 r. postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Moniki Kowalskiej-Góralskiej w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

§1

Na podstawie art. 18a ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65/2003 poz. 595, Dz. U. Nr 164/2005 poz. 1365 oraz Dz. U. nr 84/2011 poz. 455) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§2

W związku z uchwałą nr 26/848/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Moniki Kowalskiej-Góralskiej w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska na członków komisji habilitacyjnej Rada Wydziału wyznacza:

  1. sekretarz komisji – dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
  2. recenzent – prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski,
  3. członek komisji – prof. dr hab. Beata Raszka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.