Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 32/848/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15.06.2016 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Kaźmierskiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Kaźmierskiego w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. nt. „Precyzyjne pozycjonowanie multi-GNSS wspomagane modelami jonosferycznymi i troposferycznymi” w osobie: dr. hab. inż. Krzysztofa Sośnicy oraz promotora pomocniczego w osobie: dr. inż. Tomasza Hadasia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.