Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 62/851/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie zmiany tematy przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza zmianę tematu pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Kacaper z „Właściwości fizykochemiczne wody oraz przybrzeżnych osadów dennych wybranych mokradeł leśnych na Dolnym Śląsku” na „Właściwości fizykochemiczne wody i osadów dennych wybranych mokradeł leśnych na Dolnym Śląsku”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.