Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 58/850/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie odwołania dr. inż. Dariusza Felcenlobena dotyczącego odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytułach naukowych oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje jedynie część formalną odwołania dr. inż. Dariusza Felcenlobena dotyczącego odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na posiedzeniu w dniu 28.09.2016 r. poddała pod dyskusję sprawę odwołania pana dr. inż. Dariusza Felcenlobena od uchwały Rady Wydziału z dnia 31 maja 2016 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. W wyniku dyskusji Rada Wydziału uznała, że:

  1. pozytywnie może zaopiniować jedynie zarzuty dotyczące uchybień formalnych. Przewód habilitacyjny został wszczęty w dniu 24 listopada 2015 roku. Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 wprowadzające nakaz zaproszenia na posiedzenie Rady Wydziału członków komisji habilitacyjnej zostało opublikowane w dniu 10.11.2015 r. (Dz. U. z dnia 10.11.2015 r., poz. 1842) i weszło w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. w dniu 25 listopada 2015 r.
    Wobec tego, zgodnie z § 33 Rozporządzenia przewód habilitacyjny Pana dr inż. Dariusza Felcenlobena należało, zdaniem podpisanego niżej dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prowadzić wg. poprzedniego trybu, a więc bez konieczności zapraszania członków komisji habilitacyjnej. Jednakże, można było przyjąć, że 14 dni po ogłoszeniu upływa 24 listopada, więc przewód można było prowadzić już według nowego trybu, tj. wg. wymienionego wyżej Rozporządzenia. Rada Wydziału w trosce o dobro habilitanta przyjęła właśnie taką interpretację pozytywnie opiniując odwołanie w części formalnej,
  2. w części dotyczącej oceny dorobku naukowego i innych osiągnięć habilitanta Rada Wydziału podtrzymuje swoje zdanie wyrażone uchwałą z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie odmowy nadania Panu dr. inż. Dariuszowi Felcenlobenowi stopnia doktora habilitowanego,
  3. Rada Wydziału w całej rozciągłości odrzuca zarzuty dotyczące braku kompetencji Rady do nadawania stopni w dyscyplinie geodezja i kartografia. Uprawnienia habilitacyjne w tej dyscyplinie Rada Wydziału otrzymała w dniu 29 września 2014r. w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów spełniając wszystkie wymagane prawem kryteria ilościowe i jakościowe. Od dnia uzyskania uprawnień habilitacyjnych Rada Wydziału przeprowadziła trzy przewody habilitacyjne zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia.
  4. Nie do przyjęcia, zdaniem Rady Wydziału, są zarzuty sformułowane na str. 5 i 6 odwołania, mające charakter insynuacji i pomówień opartych na niczym nieudokumentowanych, uzyskanych przez habilitanta informacji i przypuszczeniach cyt. „Z uzyskanych od członków Rady Wydziału informacji wynika, że przedstawiciele nauk technicznych obecni na posiedzeniu głosowali za nadaniem mi stopnia naukowego doktora habilitowanego, podczas gdy osoby reprezentujące nauki rolnicze zadecydowały większością swoich głosów o podjęciu uchwały o odmowie nadania stopnia naukowego. Istniejące konflikty pomiędzy przedstawicielami poszczególnych dziedzin naukowych sprawiają, iż podejmowane decyzje mogą być, w mojej ocenie, pozbawione obiektywizmu. Brak wypracowanego i utrwalonego konsensusu polegającego na przyjęciu przez przedstawicieli innych dziedzin naukowych jako wiążącej oceny merytorycznej sformułowanej przez komisję habilitacyjną, a także osoby zasiadające w Radzie Wydziału reprezentujące dany obszar nauki (geodezję i kartografię) powoduje, iż habilitant staje się zakładnikiem lub ofiarą sporów mających swoje podłoże w innych obszarach działalności Wydziału”.
    W dyskusji na posiedzeniu Rady Wydziału podkreślono, że sformułowanie w odwołaniu zdania o istniejących konfliktach pomiędzy reprezentantami poszczególnych dyscyplin są niczym nieuzasadnione. Pani Profesor Zofia Więckowicz stanowczo zaprzeczyła insynuacjom o jej rzekomych działaniach w celu nakłaniania innych członków Rady Wydziału do głosowania negatywnego. Wobec powyższego Rada Wydziału podjęła uchwałę o pozytywnej opinii do odwołania Pana dr. inż. Dariusza Felcenlobena jedynie w części dotyczącej zarzutów formalnych.