Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 49/860/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Lejcusia

 

Na podstawie art. 18 a ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§1

W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 6 czerwca 2017 nr BCK-III-L-7032/17 Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Lejcusia w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska wszczętego w dniu 17 maja 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.