Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 69/852/2016 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.11.2016 r.

w sprawie wyznaczenia promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Grussa

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Grussa w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Gospodarowanie wodami powierzchniowymi w zlewniach na obszarze gminy” w osobie: dr. hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.