Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 72/852/2016 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.11.2016 r.

w sprawie wyznaczenia członka komisji – recenzenta, w związku z wszczętym postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Pawęski

 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza członka komisji – recenzenta, w związku z wszczętym postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Pawęski w osobie: prof. dr hab. inż. Alicji Czamary.

§ 2

W uchwale 66/851/2016 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.10.2016 r. w § 1 wykreśla się punkt 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.