Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 4/854/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.01.2017 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Florentyny Markowicz

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr inż. Florentyny Markowicz w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Analiza skuteczności kompostowania opakowań oxo- i biodegradowalnych w warunkach przemysłowych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.