Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 12/854/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.01.2017 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Grzei

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Olgi Grzei w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Analiza zastosowania zmodyfikowanych metod geodezyjnych i fotogrametrycznych w pomiarach liniowych obiektów inżynierskich” w osobach:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 • prof. dr hab. Marek Lorenc,
 • prof. dr hab. inż. Edward Osada,
 • dr hab. inż. Tomasz Malczyk,
 • dr hab. Andrzej Michalski,
 • dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński,
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk,
 • dr hab. inż. Krzysztof Sośnica,
 • dr hab. inż. Marek Trojanowicz,
 • promotor,
 • Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.