Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 61/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie wyznaczenia promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Śpitalniaka

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Śpitalniaka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Analiza możliwości zastosowania geokompozytów sorbujących wodę w ochronie skarp budowli ziemnych” w osobie dr. hab. inż. Daniela Garlikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.