Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 22/855/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Dąbka

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Dąbka:

  1. dr. hab. inż. Rafała Stasika,
  2. dr. hab. inż. Marka Ryczka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.