Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 23/855/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr. inż. Amadeusza Walczaka

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

wyznacza promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr. inż. Amadeusza Walczaka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Badania nad iniekcyjnym nawadnianiem wybranych roślin uprawnych” w osobie: dr Agnieszki Szypłowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.