Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 28/856/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.03.2017 r.

w sprawie nadania dr inż. Katarzynie Pawęsce stopnia doktora habilitowanego

 

Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje dr inż. Katarzynie Pawęsce stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.