Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 29/856/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.03.2017 r.

w sprawie rozdziału dotacji celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

 

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zasad podejmowania i rozliczania zadań badawczych w ramach działalności statutowej z późniejszymi zmianami ustala się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa warunki i tryb przeprowadzenia corocznych konkursów na środki z dotacji celowej, zwane dalej grantami doktorskimi i habilitacyjnymi na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz zasady ich rozliczania pod względem merytorycznym i finansowym.

§ 2

 1. Granty doktorskie i habilitacyjne na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyznaje się na finansowanie wybranych zadań wynikających z harmonogramu prac badawczych realizowanych w celu osiągnięcia stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego oraz upowszechnienia uzyskanych wyników badań w formie referatów i artykułów naukowych o zasięgu, co najmniej krajowym. Zadania badawcze nie mogą być finansowane z innych środków (zewnętrznych i wewnętrznych).
 2. Konkursy na granty doktorskie i habilitacyjne są przeprowadzane w podziale na dziedziny nauk, w których wnioskodawcy realizują zadania badawcze (zgodnie z wykazem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych).

§ 3

 1. Do konkursu na granty doktorskie mogą przystąpić uczestnicy studiów doktoranckich oraz pracownicy wydziału nieposiadający stopnia naukowego doktora, którzy mają wyznaczonego opiekuna naukowego lub mają otwarty przewód doktorski oraz w roku poprzedzającym składanie wniosku nie ukończyli 35 roku życia.
 2. Do konkursu na granty habilitacyjne mogą przystąpić pracownicy wydziału posiadający stopień naukowy doktora oraz nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego, którzy w roku poprzedzającym składanie wniosku nie ukończyli 35 roku życia.
 3. Do konkursu nie mogą przystąpić osoby pełniące funkcję kierowników projektów finansowanych ze środków zewnętrznych lub ze środków statutowych w roku składania wniosku.

§ 4

Ustala się następujący tryb postępowania przy udzielaniu grantów doktorskich i habilitacyjnych:

 1. Ogłoszenie konkursu grantów doktorskich i habilitacyjnych przez Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w terminie do 1 marca danego roku kalendarzowego z określonym terminem składania wniosków nie krótszym niż jeden miesiąc od daty ogłoszenia.
 2. Składanie wniosków o grant wraz z kalkulacją kosztów na formularzach według wzorów stanowiących załącznik 1 i 2 do niniejszej uchwały w terminie określonym w ogłoszeniu Dziekana Wydziału.
 3. Granty przyznawane są na jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Środki finansowe mogą być wydatkowane w roku otrzymania grantu lub w roku następnym, pod warunkiem pozytywnej oceny raportu rocznego. Osoba, która otrzymała roczne finansowanie grantu, może ubiegać się o finansowanie kolejnego zadania badawczego, pod warunkiem terminowego rozliczenia wcześniejszego zadania. Środki na finansowanie grantów doktorskich i habilitacyjnych mogą być przyznane jednej osobie maksymalnie na dwa lata.
 4. Ocena merytoryczna składanych wniosków zakończy się w terminie określonym w ogłoszeniu Dziekana Wydziału.
 5. Zespół oceniający dla każdej dziedziny składa się przynajmniej z pięciu członków Wydziałowej Komisji Badań Naukowych. W składzie zespołu powinien się znaleźć przedstawiciel każdej jednostki, z której zostały złożone wnioski o finansowanie.
 6. Granty doktorskie przyznawane są na podstawie listy rankingowej wniosków. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę:
  • 0-30 punktów za sumę punktów za publikacje według aktualnych zasad oceny parametrycznej jednostek z zastrzeżeniem minimalnej liczby punktów równej 4.
  • 0-50 punktów za ocenę merytoryczną planowanych badań przyznaną przez Zespół oceniający złożony z członków Wydziałowej Komisji Badań Naukowych jako średnia po odrzuceniu oceny minimalnej i maksymalnej,
  • 0-15 punktów za patenty, dzieła artystyczne i architektoniczne, wdrożenia oraz nagrody uzyskane za granicą,
  • 0-5 punktów za odbyte staże zagraniczne,

  Komisja może dodatkowo przyznać 5 pkt. za list rekomendacyjny od firmy w przypadku badań stosowanych realizowanych w ramach współpracy z gospodarką. W każdej kategorii maksymalną liczbę punktów otrzymuje osoba, która zgromadziła największą liczbę punktów. Granty habilitacyjne przyznawane są na podstawie listy rankingowej wniosków. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę:
  • 0-50 punktów za sumę punktów za publikacje z ostatnich 5 lat według listy „A”, oraz „C” MNiSzW z roku poprzedzającego składanie wniosku,
  • 0-30 punktów za ocenę merytoryczną planowanych badań przyznaną przez Zespół oceniający złożony z członków Wydziałowej Komisji Badań Naukowych jako średnia po odrzuceniu oceny minimalnej i maksymalnej,
  • 0-15 punktów za patenty, dzieła artystyczne, architektoniczne, wybitne dzieła inżynierskie, wdrożenia oraz nagrody uzyskane za granicą,
  • 0-5 punktów za odbyte staże zagraniczne,

  Komisja może dodatkowo przyznać 5 pkt. za list rekomendacyjny od firmy w przypadku grantów realizowanych w ramach współpracy z gospodarką , W każdej kategorii maksymalną liczbę punktów otrzymuje osoba, która zgromadziła największą liczbę punktów.
 7. Ostateczna ocena grantów doktorskich wyliczana jest jako:
  Oi = 30 Pi /P max+50 Mi /M max+15 Wi /W max+5 Si /S max (+5 Li),
  Ostateczna ocena grantów habilitacyjnych wyliczana jest jako:
  Oi = 50 Pi /P max+30 Mi /M max+15 Wi /W max+5 Si /S max (+5 Li),
  gdzie:
  Oi – ostateczna ocena i-tego wniosku,
  Pi – suma punktów za publikacje w i-tym wniosku,
  Pmax – maksymalna suma punktów za publikacje w złożonych wnioskach w danym typie konkursu,
  Mi – średnia ocena merytoryczna i-tego wniosku przyznana przez Zespół oceniający,
  Mmax – maksymalna średnia ocena merytoryczna w złożonych wnioskach w danym typie konkursu,
  Wi – suma punktów za patenty, wdrożenia, dzieła artystyczne, architektoniczne, wybitne dzieła inżynierskie i nagrody w i-tym wniosku (po 1 punkcie za każdy patent lub wdrożenie lub nagrodę),
  Wmax – maksymalna suma punktów za patenty, wdrożenia, dzieła artystyczne, architektoniczne, wybitne dzieła inżynierskie i nagrody w złożonych wnioskach w danym typie konkursu,
  Si – suma punktów za staże w i-tym wniosku (po 1 punkcie za każdy semestr),
  Smax – maksymalna suma punktów za staże w złożonych wnioskach w danym typie konkursu,
  Li – list rekomendacyjny dołączony do wniosku (można przedstawić maksymalnie 1 list rekomendacyjny za 5 punktów).
 8. Lista rankingowa jest ustalana od najwyższej do najniższej wartości wyliczonej liczby punktów na zebraniu Wydziałowej Komisji Badań Naukowych w obecności co najmniej 60% członków komisji. Oddzielnie sporządza się listy rankingowe dla różnych typów grantów: dla grantów doktorskich (osobno dla każdej dziedziny i podziałem na lata 1-2, 3-4) i dla grantów habilitacyjnych z podziałem na dziedziny. Z zebrania sporządza się protokół podpisany przez wszystkich obecnych na zebraniu członków komisji.
 9. Ustala się minimalną roczną kwotę na realizację grantu doktorskiego: 3000 zł, a grantu habilitacyjnego na 6000 zł.
 10. Podziału środków na granty doktorskie i habilitacyjne dokonuje Dziekan Wydziału w oparciu o ustalone listy rankingowe.
 11. Dla grantów doktorskich i habilitacyjnych podział środków na dziedziny jest obliczany na podstawie stosunku liczby osób objętych dotacją celową w każdej z dziedzin, do ogólnej liczby osób objętych dotacją celową na badania naukowe i rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
 12. Kierownik grantu w ramach przyznanych środków może przeznaczyć środki na inne zadanie niż to wskazane we wniosku, jeżeli zadanie mieści się w kategoriach zdefiniowanych w załącznikach 1 i 2. Przeniesienie środków wymaga uzasadnienia w sprawozdaniu końcowym.
 13. Warunkiem rozliczenia grantów doktorskich po zakończeniu grantu jest:
  1. prezentacja uzyskanych wyników z okresu finansowania w ramach grantu na otwartym zebraniu naukowym zorganizowanym przez Kierownika Studium Doktoranckiego oraz Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Badań Naukowych.
  2. złożenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego zgodnie ze wzorami przedstawionymi w załącznikach 3 i 4.
  3. Osoby, które nie złożyły sprawozdania lub osoby których sprawozdanie nie zostało przyjęte są wykluczone z możliwości pozyskania środków do czasu złożenia i przyjęcia sprawozdania przez komisję.
 14. Warunkiem rozliczenia grantów habilitacyjnych po zakończeniu grantu jest:
  1. prezentacja uzyskanych wyników z okresu finansowania w ramach grantu na otwartym wydziałowym zebraniu naukowym zorganizowanym przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Badań Naukowych.
  2. złożenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego zgodnie ze wzorami przedstawionymi w załącznikach 3 i 4.
 15. Zebrania, na których prezentowane są wyniki osiągnięte w ramach grantów doktorskich i habilitacyjnych powinny się odbyć do 31 marca roku następnego po zakończeniu grantu.
 16. Przyjęcie sprawozdań odbywa się w głosowaniu tajnym na zebraniu Wydziałowej Komisji Badań Naukowych w obecności co najmniej 60% członków.
 17. Na kierowników grantów, których sprawozdanie nie zostało przyjęte, nakłada się roczny okres karencji, w którym nie mogą ubiegać się o środki z dotacji celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

§ 5

Gromadzenie dokumentacji związanej z grantami doktorskimi oraz habilitacyjnymi należy do obowiązków Dziekanatu Wydziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Załączniki:

dokument Word Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach dotacji celowej na badania naukowe i rozwój naukowy uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji nie posiadających stopnia doktora dokument Word, 73.00 KB
2017-07-13 10:08
dokument Word Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach dotacji celowej na badania naukowe i rozwój naukowy pracowników Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji nie posiadających stopnia doktora habilitowanego dokument Word, 72.50 KB
2017-07-13 10:08
dokument Word 2007 Wzór raportu rocznego – załącznik nr 4 dokument Word 2007, 13.57 KB
2018-01-25 13:11
dokument Word 2007 Wzór sprawozdania finansowego – załącznik nr 5 dokument Word 2007, 15.09 KB
2018-01-25 13:11