Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 35/857/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.04.2017 r.

w sprawie ustanowienia okolicznościowego dyplomu z okazji 50-lecia ukończenia studiów na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1842 ze zmianami oraz §3 ust. 2 pkt.10 i §13 ust. 2 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – w celu zacieśnienia więzi z absolwentami studiów wszystkich stopni obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, poprzednio utworzonej 17 listopada 1951 r. Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, przekształconej w 1972 r. w Akademie Rolniczą we Wrocławiu, a następnie w 2006 r. w Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, realizując obowiązek monitorowania karier zawodowych absolwentów – Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala co następuje:

§ 1

  1. Ustanawia się okolicznościowy dyplom z okazji 50 rocznicy ukończenia studiów na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dyplom jest przyznawany na wniosek przedstawiciela rocznika studiów poprzez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
  2. Wzór rocznicowego dyplomu (potwierdzenia odnowienia dyplomu) ustalają zainteresowane strony w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.
  3. Wręczenia rocznicowego dyplomu ukończenia studiów (potwierdzenia odnowienia dyplomu ukończenia studiów) dokonuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału na uroczystym spotkaniu zorganizowanym na wniosek przedstawiciela absolwentów Wydziału, poprzez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
  4. Wręczenie dyplomu może być poprzedzone uroczystym ślubowaniem.
  5. Okolicznościowy dyplom na charakter wyłącznie pamiątkowy.

§ 2

  1. O zamiarze zorganizowania nadzwyczajnego zebrania/zjazdu absolwentów o którym mowa w § 1 ust., organizator powiadamia Dziekana Wydziału z co najmniej trzy miesięcznym wyprzedzeniem.
  2. Termin spotkania absolwentów z władzami wydziału oraz program tego spotkania ustala organizator zebrania/zjazdu (absolwenci) w porozumieniu z Dziekanem.

§ 3

Koszty wydania okolicznościowego dyplomu / potwierdzenia odnowionego dyplomu pokrywa Dziekan Wydziału, pozostałe koszty pokrywają organizatorzy zebrania/zjazdu (absolwenci).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.