Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 41/858/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Garbowskiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr. inż. Tomasza Garbowskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Badania nad rozwojem i separacją glonów w środowisku wodnym”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.