Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 43/858/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Garbowskiego

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Garbowskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska nt. „Badania nad rozwojem i separacją glonów w środowisku wodnym” w osobach:

 1. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw – przewodniczący,
 2. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak,
 3. dr hab. inż. Daniel Garlikowski,
 4. dr hab. Wojciech Jakubowski,
 5. dr hab. inż. Ireneusz Kajewski,
 6. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 7. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski,
 8. dr hab. inż. Beata Olszewska,
 9. dr hab. inż. Katarzyna Pawęska,
 10. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski,
 11. dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 12. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 13. Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.