Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 65/862/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych drugiego stopnia:

Lp. Nazwisko i imię Kierunek studiów
1. Wicher Natalia architektura krajobrazu
2. Nagler Sylwia budownictwo
3. Zaremba Katarzyna geodezja i kartografia
4. Apelt Agnieszka gospodarka przestrzenna
5. Winiarska Agnieszka gospodarka przestrzenna
6. Rzeszowski Michał inżynieria i gospodarka wodna
7. Pryczek Angelika inżynieria środowiska
8. Samborska Paulina inżynieria środowiska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.