Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 66/862/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 9 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w związku z § 3 ust 3. pkt. b Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wprowadzonym Zarządzeniem nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 r., Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ustala:

§1

Wykaz kryteriów wraz ze sposobem obliczania punktacji:

Lp. KRYTERIUM

1.

PUBLIKACJE – suma punktów uzyskanych za:

 • publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); (część A wykazu MNiSW) – [5 × pkt. MNiSW + 15 × IF] × udział procentowy doktoranta/100,
 • publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF (część B wykazu MNiSW, minimum 9 pkt.) – [2 × pkt. MNiSW] × udział procentowy doktoranta/100,
 • publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science – 15 pkt. × udział procentowy doktoranta/100.

W obliczeniach należy uwzględnić ostatni opublikowany roczny IF czasopisma. Prace złożone do druku nie są uwzględniane. Udział procentowy doktoranta należy zadeklarować.

2.

CYTOWANIA – suma punktów uzyskanych za cytowania publikacji (w poprzednim roku kalendarzowym) według Web of Science – przyznaje się 2 pkt. za jedno cytowanie.

3.

PATENTY, ZGŁOSZENIA PATENTOWE, WZORY UŻYTKOWE – suma uzyskanych punktów:

 • za jeden patent punkty oblicza się według wzoru: 10 pkt. × udział procentowy doktoranta/100,
 • za jedno zgłoszenie patentowe lub wzór użytkowy – według wzoru: 5 pkt. × udział procentowy doktoranta/100.

W przypadku wdrożenia patentu doktorant uzyskuje 25 pkt.

4.

PREZENTACJE USTNE:

 • na konferencjach w języku obcym [N × 4 pkt., gdzie N – liczba prezentacji],
 • na konferencjach w języku polskim [N × 2 pkt.],
 • w instytucjach (towarzystwach) naukowych w języku obcym [N × 2 pkt.],
 • w instytucjach (towarzystwach) naukowych w języku polskim [N × 1 pkt.].

Punkty są przyznawane wyłącznie osobie referującej. Do punktacji wlicza się maksymalnie trzy prezentacje ustne.

5.

PREZENTACJE POSTEROWE:

 • na konferencjach w języku obcym [N × 2 pkt., gdzie N – liczba prezentacji],
 • na konferencjach w języku polskim [N × 1 pkt.].

Punkty są przyznawane wyłącznie osobie prezentującej pracę. Do punktacji wlicza się maksymalnie dwie prezentacje posterowe.

6.

STAŻE NAUKOWE związane z tematyką pracy badawczej doktoranta (³ 1 m-ca):

 • zagraniczne [N × 5 pkt., gdzie N – liczba miesięcy]*,
 • krajowe [N × 3 pkt.].

*liczba punktów jest mnożona przez 2 jeśli staż jest realizowany w ramach stypendium udzielonego przez instytucję zagraniczną

Punkty są przyznawane za pełne miesiące stażu, na podstawie sprawozdania potwierdzonego przez instytucję przyjmującą.

7.

PROJEKTY BADAWCZE:

 1. pozyskane z instytucji finansujących naukę (NCN, NCBiR, FNP itp.):
  – kierownik projektu [N × 40 pkt., gdzie N – liczba projektów],
  – wykonawca [N × 3 pkt.],
 2. finansowane z innych środków zewnętrznych:
  – kierownik 10 pkt.,
 3. finansowane ze środków Uczelni (Innowacyjny doktorat):
  – kierownik 20 pkt.

W ramach jednego projektu można wykazać pełnienie tylko jednej funkcji.

8.

PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w języku angielskim [N × 0,1 pkt., gdzie N – liczba godzin]

9.

ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ KÓŁ NAUKOWYCH – 2 pkt. za każde koło.

UWAGA !!!

Do wniosku należy dołączyć listę osiągnięć wg kolejności przedstawionej w Kryteriach przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego …. wraz z liczbą uzyskanych punktów oraz kopie publikacji i innych dokumentów potwierdzających ten dorobek (wystarczy kopia pierwszej strony).

§2

Traci moc Uchwała nr 76/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2015 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.