Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 67/862/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 9 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w związku z § 6 ust 3. Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r. ze zm., Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ustala:

§1

Wykaz kryteriów wraz z przysługującą im punktacją:

Lp. KRYTERIUM
1. PUBLIKACJE – suma punktów uzyskanych za:
 • publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); (część A wykazu MNiSW) – [5 × pkt. MNiSW + 15 × IF] × udział procentowy doktoranta/100.
W obliczeniach należy uwzględnić ostatni opublikowany roczny IF czasopisma. Prace złożone do druku nie są uwzględniane. Udział procentowy doktoranta należy zadeklarować.
2. PATENTY, ZGŁOSZENIA PATENTOWE, WZORY UŻYTKOWE – suma uzyskanych punktów:
 • za jeden patent, punkty oblicza się według wzoru: 10 pkt. × udział procentowy doktoranta/100,
 • za jedno zgłoszenie patentowe lub wzór użytkowy – według wzoru: 5 pkt. × udział procentowy doktoranta/100.
W przypadku wdrożenia patentu doktorant uzyskuje 25 pkt.
3. PROJEKTY BADAWCZE:
 1. pozyskane z instytucji finansujących naukę (NCN, NCBiR, FNP itp.):
  – kierownik projektu [N × 40 pkt., gdzie N – liczba projektów],
  – wykonawca [N × 3 pkt.],
 2. finansowane z innych środków zewnętrznych:
  – kierownik 10 pkt.,
 3. finansowane ze środków Uczelni (Innowacyjny doktorat):
  – kierownik 20 pkt.
W ramach jednego projektu można wykazać pełnienie tylko jednej funkcji.

UWAGA !!!

Do wniosku należy dołączyć listę osiągnięć wg kolejności przedstawionej w Kryteriach przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów, wraz z liczbą uzyskanych punktów oraz kopie publikacji i innych dokumentów potwierdzających ten dorobek (wystarczy kopia pierwszej strony).

§2

Ustala się minimalną liczbę punktów uprawniającą doktoranta do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów (punktację graniczną) na poziomie 40 punktów.

§3

Traci moc Uchwała nr 75/837/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2015 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.