Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 68/862/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie nadania mgr inż. Karinie Wilgan stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytułach w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Nadaje mgr inż. Karinie Wilgan stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja satelitarna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.